Der Stilgründer

Yushin-Ryu Gründer.pdf
Soke und Shihan sowie Gründer der Yushin-Ryu.pdf

Bedeutung des Namens Yushin-Ryu

Die Bedeutung des Namens Yushin-Ryu.pdf

Kleines Leitbild der Yushin-Ryu

Leitbild der Yushin-Ryu.pdf

Etikette der Yushin-Ryu Weltweit

Yushin-Ryu Edikette.pdf

Ämter der Yushin-Ryu

Yushin-Ryu Ämter.pdf

Trainerliste der Yushin-Ryu Weltweit


Dojos Weltweit

Yushin-Ryu Dojos weltweit.pdf

Prüfungsprogramm

Prüfungshandbuch der Yushin-Ryu.pdf

Ausbildungszeit 

Yushin-Ryu Ausbildungszeit.pdf

Dojo-Ordnung

Dojo Ordnung.pdf

Hausordnung der Yushin-Ryu Dojos Weltweit

Yushin-Ryu Hausordnung.pdf

Preisliste

Yushin-Ryu Preisliste.pdf